Гаранции

Повечето Rain Bird продукти за поливни системи на градини, паркове и спортни терени са гарантирани за търговия за срок от три или пет години от датата на първоначалната покупка.

Политика за удовлетвореността на клиентите на Rain Bird

Rain Bird ще ремонтира или замени, без заплащане всякакъв вид Rain Bird професионален продукт, който показва дефект при нормална употреба в рамките на гаранционния период, посочен по-долу. Трябва да върнете дефектиралия продукт на търговеца или дистрибутора, откъдето сте го купили. Повреди по продуктите, дължащи се на природни бедствиямълнии, наводнения и др. не се обхващат от тази гаранция. Този ангажимент за ремонт или замяна е нашата единствена и обща гаранция.

Подразбиращи се гаранции за годност, ако са приложими, се ограничават до една година от датата на продажбата.

Rain Bird няма, при никакви обстоятелства да носи отговорност за случайни или последващи щети, независимо как те се случват.

I. Продукти за градини, паркове и спортни терени

Всички продукти за поливни системи на градини, паркове и спортни терени носят три години гаранция, със следните изключения:
5 години гаранция:

 • Разпръсквачи тип "Спрей" - серия 1800
 • Роторни разпръсквачи - серия 5000
 • Роторни разпръсквачи - серия 5500
 • Роторни разпръсквачи - серия 8005
 • Роторни разпръсквачи - серия Falcon 6504
 • Електромагнитни клапани - серия DV и DVF
 • Електромагнитни клапани - серия PEB/PESB и PESB-R
 • Сензор за дъжд - серия RSD-BEX
 • Дюзи - серия U
 • Капков маркуч серия XF*

* серия XF - 7 години на напукване

II. Продукти за голф

 • Голф ротори: серии EAGLE™ и EAGLE IC™ - 3 години.
 • Допълнително, всички серии голф ротори EAGLE  и EAGLE IC , продадени и инсталирани заедно с гъвкави връзки - 5 години.
 • Гъвкави връзки - 5 години
 • Бронзови клапани, хидранти за ръчно поливане и аксесоари към тях - 3 години
 • Филтърни групи – 3 години
 • Аератори: серии LM10, LM11, LM20, LM30 – 3 години
 • Аератори: серия LMM – 2 години
 • Осветление за аератори – 1 години

Всички останали голф продукти – 1 година

III. Продукти за селското стопанство

 • Компенсиращ капков маркуч модел A5 PC – 5 години от датата на производство, 7 години на напукване
 • Полиетиленова тръба Ф 16mm - 7 години от датата на производство, 7 години на напукване
 • Разпръсквачи серия LF™ – 5 години
 • Импактни разпръсквачи – 2 години

Всички останали продукти за селското стопанство – 1 година

IV. Помпени станции

Rain Bird гарантира, че помпените станции ще бъдат без производствени дефекти в продължение на една година, считано от датата на оторизирано стартиране, но не по-дълго от шестнадесет месеца от датата на издаване на фактурата. Стартиране на помпена станция от неоторизиран Rain Bird персонал ще анулира тези правила и условия. При условие, че инсталирането, стартирането и експлоатационните отговорности са изпълняват правилно, Rain Bird ще замени или поправи, по избор на Rain Bird, всяка част установено дефектна при нормална препоръчителна употреба по време на този период. Ремонти извършени за сметка на Rain Bird трябва да бъдат разрешени от Rain Bird преди извършването на ремонта. При поискване Rain Bird предоставя съвети по откриване на дефекта по време на ефективния период на тази политика за удовлетвореността на клиентите. Не се извършва сервиз, подмяна или ремонт съгласно настоящата политика за удовлетвореността на клиентите, докато клиентът е в забава на плащанията към Rain Bird. Rain Bird не носи отговорност за разходите, свързани с отстраняване, подмяна или ремонт на оборудване в трудно достъпни места.

Трудно достъпни места включват (но не се ограничават до) местата, където се изисква следната техника:

1) Кранове по-големи от 15 тона
2) Водолази
3) Шлепове и понтони
4) Хеликоптери
5) Драгиране
6) Всякакви други необичайни средства или изисквания

Такива извънредни разходи са за сметка на клиента, независимо от причината за отстраняването на оборудването от експлоатация.

Редът и условията на тази политика за удовлетвореността на клиентите не покриват щети, причинени от или в резултат на следното:

1) Неправилна употреба, злоупотреба или невъзможност да се провежда рутинна поддръжка (да включват зазимяване процедури по зазимяване на отделни компоненти)
2) За изпомпване на течности, различни от водаосвен ако помпената станция е специално предназначен за други флуиди
3) Използване на свободен хлор или други силни биоциди
4) Излагането на електролиза, ерозия или абразия
5) Наличие на разрушителните газове или химикали
6) Работа при високо или ниско напрежение
7) Работа при загуба или обръщане на фази
8) Незащитето входно напрежение, липса на прекъсвачи и защита
9) Използване на контролния панел като възможност за прекъсване
10) Мълнии или други природни бедствия
11) Нефункциониране на челните уплътнения (освен ако се появят проблеми при първоначалното стартиране).

Посочените по-горе условия са неразделна част от политика на Rain Bird за удовлетвореността на клиентите. Rain Bird не предлага друга или допълнителна гаранция, по отношение на помпените станции или техните компоненти. Rain Bird не прави косвена гаранция, по отношение на пригодността за определена цел или търговска дейност на помпената станция или нейните компоненти. Компоненти, произведени от други фирми (както е отбелязано в офертата за помпената станция) са покрити само от и до размера на гаранцията, ако има такива, която се предоставя от другия производител. Rain Bird не носи отговорност към клиента или трети лица за всякаква отговорност, загуба или щети, причинени или предполага, че са причинени пряко или непряко от помпената станция. Rain Bird, не е отговорна за случайни, обезпечения, косвени щети или пропуснати ползи и вреди, свързани с други дейности на клиента, нито за тези, причинени от природни бедствия. В никакъв случай и при никакви обстоятелства отговорността на Rain Bird не може да надвишава цената на нетната продажба на помпената станция. Законите относно гаранциите към клиентите и откази са различни за всяка държава, и следователно някои от предходните ограничения не може да се отнасят за вас.

V. Всички останали продукти - 1 година